minty hemp milk

by skrrp skrrp dirt universe

/
  • Streaming + Download

    Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.

      name your price

     

1.
04:40
2.
04:42
3.
01:22
4.
5.
6.
01:11
7.
04:16
8.
9.
10.
11.
12.

about

~ ~ ~ ~
~ ~ ~ minty hemp milk as a liminal space ~ ~ ~
~ ~ minty hemp milk as a subliminal space ~ ~ ~
~ ~ ~minty hemp milk as a sublingual space ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ in every sphere of relational act we gaze towards eternal you ~ ~ ~
~ how do we make sense of transcendence? ~ ~ ~
~ providing a conceptuality ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ mindfulness ~ ~ ~ ~ ~ ` ~
~
~ confronting their experience as it is right in front of them~ ~
~ expanding your consciousness ~ ~
~ horizontal future ~ ~ ~ ~
~ theres something else going on all the time that is really important ~
~ whats seen turns out to be unreal ~ ~ ~ ~
~ analog ~ ~ ~ ~ ~
~ might not even be binary ~ ~ ~
~ less eager ~ ~ ~ ~
~ take ~ ~ ~ ~ ~
~ limits of reason ~ ~ ~
~ alone ~ ~ ~ ~
~ personal jokes ~ ~ ~ ~
~ i dont have the answers its okay ~ ~ ~ ~
~ youre gonna die without the answers ~ ~ ~
~ ~ its okay to feel sad ~
~ ~ ~ ~ ~
~ ~
~ ~ ~
~ ~ happy birthday henry! ~ `
~
~ ~ : ) : ) : )m ~ ~
~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ i l o v e ~ y o u ~
~ ~ ~ ~ ~ ~
i̸̢̨͍̤̞̘͍͇̠̗̞̜̪̹̙͋ͣ̆ͨ̒͐ͤͮ̔͋̂ͣ͂͠͞t̛͔͕̬̗̼͚̮̫̗̜̦̠̼̳̯̣̮̻̍̉̋͌͜ ̾̑ͧ͟҉̵̦̟̪͔̺f̐̄͆͂ͮ͐͌̌̉ͥ̃̚͝҉̴̟͓͚̱̲̬̤͎͖̬̞̫̠́͘ę̴̣̝͖̖͚͇̤̦̙̼̮̞̾̔̂͛͂ļ̶̫̱̫̗̦̘̼̮̟͖̰̺ͨ͑͛̽ͣͨͨ̓́͊̈ͪ́̀͡t̵̀ͦ̑̌̂͡͝҉̸̼͉͖̯̖̥͍̗̮̪̩͍̩̰̝ ̷̆̓͐̈ͤ͊͋͊͏̝͕͉͕̗͚̝̙͍̜̰͈͙̜̦͢ͅļ̴̪͈̬̤̬̭͈͈̱͉̤̰̀ͥͯ̂̽̏͡͝ỉ̴̧̮͖͕̤͐͒ͯ̂͝͡k̡̡̤̠̼̟̰̞͚̣̻̳̽̋̾̑́ͅe̷̛̐ͫ̒̈́̐ͤ͢͏͎̱̞̹̤͎̼ ̸̖͕̦͇̻̼͔̦͎̗̂̅̽ͧͬ̽́͗ͬ̍͒̚͘͜͟ṯ̸̢̤͕̩͇̙ͬͤ̆͑ͭ̋̍ͥ̅͗̀͑̊ͨ͌̑͝ͅr̵̢͖̗̱̰̱̻͎͇̯̞͖̰̖̟̹͋̏ͩ͒̚à̛ͪ̾͊ͧͪ͌ͭ̂̀͏̢̮̥̠̤͚̘͎͍͓̫̤͔̯̻̼̟͝n̨̺̲͍̘̘̤̣̦̩͓̗̞̝͕̦̞̟ͣͦ̿͋ͬͬͪ̀̑͋̽̅ͤ̐ͫͬ̋s̢̢̒̀ͩ̊͋ͪͧ̐ͨ̇͛ͣ͟͏͈͇͚̗̦̱̗͕͇̝͇͓̫͎̰̯̞ͅc̷̨̡̮̭͈̩̖͇͓͈̲̜͔̭̭̟̏̂̀̑ͪͧ̋̈́̋̾ͨ̍ͪ͟͢e̷̵̛̼̯̥͎͇͈͈̬͎͈͐ͤ̒̋̓n̷̪̮̹̮̠̺̞͕̻̟̬͚̦̽ͦ͛̑ͪ́d̵̴̴̫͈̤̲͕͚̜̠̥̝̝̬͚̖̦̦̮̐ͤͣ́̾̾̀͡ȇ̡̖̹̪̱̗̬̼̼̤̙̘̿ͨ̋͊̀͜n̷̨͕̖̠͓͍̹̒ͮ̊ͯ̆̾̽͋ͫ͐ͫc̡̛̛̙̤͎̻͍̩̩͔̾ͦ͗ͪͤ́̏͌̅͗ͤ͌̀ě̴̛̀ͤͥ̈́ͦ̐͑ͮ̈ͩͣ͌̐̂̎ͮ͡͏͕̗̼̞̯͉̻̭̱̪̭̪͙͍̜͇̥̲ͅ ̶̸̧̹͚̺̞͉̓̉̎̈́ͨ̏̏̒͆̓n̏̈̏ͯ̅̅̀̎ͤ͂ͭͤͤͫ͂̂̈́ͤ́͟͞͏̸҉͉̖͔̱̣͓̳o͖̠̼͈̙̟̮̦͇̥͍̯͐̀̈̂ͫ̉̀͟͟ ͦ̓̈́̓͏̸̟͍̬͕͎̲̠̳̕͞ĭ͆̒̾̅̇̋̒͋͂̚҉̺̘̭̰͜ͅt̨̨̛͎̳̻̣͍̠̆̿̿̎̌̊̏̄̐͂ͥ̃̍̔̀͘ ͓͕͓̰̤̝̩ͯ̔ͣ̉̍̾ͨ͑̇̋̾̎͛͗̏̀͢͡d̃ͣ̂̏̚͏̵̶̱̮͍̗̞͎͔̮̖͉̱̠̭̀͡i̷̼̖͔̣̫̝̹̐̾ͩ͌̏̊̋̔͐͞͡d̢̢͊ͤ̋ͥͮ̂́̈́ͮ̈ͦ͋̓͐̚͜͏̫͎̩̣̲͖n̸̖̘͔̝͈̫̟͎̘͇̼̼ͬͧ̎͑̓ͥ̅̓͒̃̐̃̎͋ͅy̵̶̡̛̘̖̲̹͍̠̪͖̼̺̙̏ͯ̂̈̓̂͒̎̏̚ͅ
̬̪̼̭͍͚̇̓͒ͩͫ̋̅̕͝ v̵̧̗̲̩͇̓̃̒ͯ͗̑ͯͤ̚i̎ͮͯ̏͏̨̗̱̫̯̬̪͙͚̟̘̠̮̙̻͚͓̠͚͇̕n̴̴̬̘̖̜͓͙̉̂ͥͧ̀̉̂ͧ̇ͅc̶̴̡̙͔͖̦̠͉͈͈̬̩͕͙͓̝̩ͫ̾ͣͬ́̚e̸ͩ̋̾̎͏̗̝͕̙̦ͅͅn̎̓ͥ̒̀̑̉ͩͯ̔ͫ̇̾̏ͪͧ̚̚͏̢̼͙̪̘͎̝̣͈̖͇̦͕ẗ̡̨̢̝̟̝̮ͩ̿̉̅͜͝ ̨̨̖̻͙̬̤͔̲̪̠̗̜͓̘͙̦̙͚̣̓̑͗̏ͭ̈ͣ̓̉̾͘uͧ̌̀̉͊ͭ̄͗̄͟͏̜̗̩̤͎̙͖̙̱̥̬͈͉ͅ ̆ͩͬ͛ͭ̎ͩ͐̌̚҉҉̻͔̞̮ͅr̵̡͉̟̙̦̬̖̻̱̝̭̊̿ͯ͌̏̿ͬ̀̏ͩ̏͗̊̃̈̄̋̈̕͝͞ ̫̫̣̙̟̱̟̅ͥͥ̈̕͘͞b̡̢͕͓͚̝̂̇̄ͨ̀̚͘ë̛̱̥̥̰̱͕̟̻̦̱̪̤̩̝̙͔́͐ͣ͊͂ͥ̾͑̋̋ͮ̿ͣ͆̓̄͐ͦ͠a̧͕͈̳͓̪̬̹̳͚͎̭̫ͥ̒͛̆ͦ͠ͅư̖̤̞͈̤͉̦̰̪̹̪̯̺̽͂̆͒͌͞͡t̶̢̯̹͉̦̫͚͔͍̹͖̠̜ͮ͌ͣͯ̂̽̅̆i̸̡̪̮̯̭̺̘͖͔̺͉̟̣͋͒͋̐ͤ̈́̾ͤ͑͐͂́f̶̱̙̦͍̰̦ͥ͒̽̈ͧ́͞ŷ̸̴̱̜̰̖̥͎̱͓̟ͧ͛̇ͣ̿̔̉͛̏͘ͅl̵̈͑͊͌ͥ͟͏͏͈̜͎̱͖̪̣̟̬̬̻̭̙̪̳̪̫l̢̛̜̻͎͎̗͔̎̈́̾̈́̅̃̇̇͋̍̃̒̓̋ͤͤ̍̃ͅl̶̠̮̱̫͔̥̳̟͖̋̒ͣ̾ͨ͊ͫ́̏̈ͧ͘ͅ ̒͒̋̉̀͏͔̯̯̫̹̯̱̟͓̞͕̮͚͔͇̼ͅb̾͒ͧ̀́̈́̈͑̾̈́̂͆͋̓ͣ̚͏̨̣̯͉͚̘̪̪͍̼̠̯̝ͅb͔͕̼̉͂̂̑͢͡͠y̸̞̦̦̹̞͇̽̏̀̎͢͞b̵̄̈́̀͒ͣ̋͑̄͂̊͐ͯ͑͑͑ͥ̍ͨ̈́͢͠҉̙͕̤̖͍͕͕̝̯͓̱͇̟͈̣o̸̓ͫ̊͒̑͒ͨͦ̆͜͏̣͔̪̱͚̥̼͓̻̠ͅͅͅi̒ͮ̌͆ͥ̄̋̈́̅̾ͩ͑ͬ̔҉̡͈̠̬̱̼͈̺̳̩̭̥̤̪̪́̕͠ͅͅͅ ̗̬͕̰̩̖̉̓͛̉̇̓̋̽̀͠͝͡;̜͍̞̝͉͈̹̤͚̯͈̦̞̩̯̭͔̗̎̏ͭͬͥ̋ͨ̊́͝,̸̛͍̟͚̙̳̪͍̮̖̙̻̩̠̲̯̟̦̰̼̀̂̃̈́͌̆͡ ~
~ ~ ~ ~

~ ~ ~~ ~


~ ~ ~
~ ~

~ soundcloud.com/prettyboyaloe/sets/mintyhempmilk

credits

released June 14, 2017

tags

license

all rights reserved